top of page

Swedish Airsoft Regiment

Välkommen till Swedish Airsoft Regiment!

Vi är en airsoft-förening för både lag och individuella spelare, nybörjare och veteraner.

Tillsammans strävar vi efter en större gemenskap kring Airsoften i Sverige.
 

Tillsammans köper vi utrustning, organiserar spel och evenemang så att alla kan hitta vänner som delar intresset för vår härliga hobby.

Vi vill agera för att lyfta upp våra medlemmars kreativitet och hjälper gärna till med att försöka förverkliga projekt som gynnar vår hobby. 

Vi vill välkomna nya spelare genom att vara ett varmt ställe där alla kan trivas, vare sig man aldrig spelat eller om man besökt airsoft-banorna i åratal.

För att bli en del av vår gemenskap, kontakta oss på Facebook eller genom vårt kontaktformulär här på hemsidan.

Föreningens Stadgar

Stadgar för Swedish Airsoft Regiment
Antagna a
v årsmötet 2023-02-12

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Swedish Airsoft Regiment

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund.

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelandet av airsoft, och att till sina medlemmar leverera en struktur, material, idéer och förutsättningar för att göra det roligare och enklare.
Föreningen är en paraplyorganisation som kan organisera flertalet airsoftlag med olika inriktning.

Lagen har rätt att själva välja inriktning och medlemmar, men förbinder sig att följa föreningens stadgar och endast spela under S.A.R:s märke när de officiellt representerar föreningen. De har rätt att göra mindre modifikationer på lagpatchen efter styrelsens godkännande.
Bildande av nya lag i föreningen sker genom ansökan till och godkännande från styrelsen. 

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningen S.A.R är ingen arena för att uttryck av politiska eller religiösa åsikter. Särskild nolltolerans gäller mot uttryck av främlingsfientlig, rasistisk eller sexistisk natur. Den medlem som bryter mot denna regel kan avhysas från spelplan omedelbart, och vara föremål för avstängning från föreningens verksamhet. 

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret löper från 1a januari till 31a december.
Medlemskapet är dock giltigt fram till och med årsmötet efterföljande år.

§7 Medlemmar och medlemskap
För att bli medlem i S.A.R. måste vara minst 18 år gammal. 18-årsgräns gäller på alla airsoftspel föreningen samt anslutna lag arrangerar. Detta gäller alla deltagare, även de deltagare som inte är med i föreningen.  

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett
medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Medlemskapet är aktivt så
snart årets avgift betalats och personuppgifterna registrerats i EBas eller annat kommande
medlemsregister. 
Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. 

I det fall årsmötet beslutar om en avgift på noll kronor begär man inträde i föreningen genom att skicka en skriftlig ansökan till föreningens kassör. Medlemskapet i föreningen måste aktivs förnyas varje år.

Styrelsen kan besluta att stänga av enskild medlem från föreningens aktiviteter efter: 
1. Flagranta brott mot stadgarna
2. Upprepade incidenser av olämpligt beteende som antingen direkt eller på sikt kan skada föreningens anseende. 
3. En enskild individ samlar på sig fem eller fler till styrelsen officiellt anmälda substantiella klagomål, härrörande från fem olika tillfällen, från fem olika andra medlemmar. 

Avstängning skall alltid föregås av en muntlig och skriftlig varning med klart angivna skäl.

Uteslutning ur föreningen är en sista åtgärd, innan den tas till skall andra lösningar ha diskuterats och prövats. Om ingen förbättring sker kan årsmötet med majoritetsbeslut verkställa en uteslutning ur föreningen. Personen som eventuellt kommer att uteslutas har rätt att närvara vid årsmötet och har rösträtt vid årsmötet. 
Om en medlem lämnar föreningen tidigare under året, oavsett om det är frivilligt eller vid uteslutning utgår ingen återbetalning.
Uteslutning av hela lag från föreningen kan ske av motsvarande anledningar och på motsvarande sätt. Vid uteslutning av ett lag förbjuds det laget att spela med S.A.R:s logotyp och förlorar sin plats på gemensamma forum. De enskilda medlemmarna kan fortsätta vara medlemmar i S.A.R.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Dessa 3 poster bör alltid om möjligt kompletteras med en vicepost. Vid behov kan extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsemöten kan endast ha en beslutande funktion om minst 3 av styrelsemedlemmarna deltar. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet.

Samtliga styrelseroller är av tjänande karaktär. Styrelsen är där för medlemmarnas skull och skall oavbrutet tillse deras gemensamma och/eller individuella bästa.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter mötet. Posterna i styrelsen innehas från ett årsmöte till nästa. Valbar är medlem i föreningen. Val sker genom egen kandidatur. En styrelse kan också föreslås av en valberedning.

Styrelsemedlem som sitter i minst tre år arvoderas vid avgång med en gåva av minst 500 kr värde.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar personligen skriftligt meddelas minst två veckor i förväg (med personligen avses här t.ex. via mail eller sms).

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

   1. mötets öppnande
   2. mötets behörighet
   3. val av mötets ordförande
   4. val av mötets sekreterare
   5. val av två personer att justera protokollet och rösträknare    
   6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
   7. ekonomisk berättelse för förra året
   8. revisorernas berättelse för förra året
   9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  10. årets verksamhetsplan
  11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
  12. val av årets styrelse
  13. val av årets revisor
  14. val av årets valberedare
  15. övriga frågor
  16. mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar personligen skriftligt meddelas minst två veckor i förväg (med personligen avses här t.ex. via mail eller sms).

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§18 Försäljning
Försäljning i föreningens Facebook-grupp sker under eget ansvar och under iakttagande av god affärssed. Det är förbjudet att ta uppenbart överpris, att sälja saker under falska förespeglingar eller på något annat sätt lura andra föreningsmedlemmar. Särskild omtanke ska skänkas föreningens nykomlingar. En person som bryter mot denna regel kan mista sina köp/säljrättigheter och vid flagranta brott vara föremål för avstängning.
 
§19 S.A.R och samhället
S.A.R skall verka aktivt för airsoftsportens anseende och status i samhället. Det innebär laglydighet och omsorg om den allmänna säkerheten och miljön. Det innebär att vi inte spelar utan att meddela polis, brandkår eller annan relevant myndighet om det finns risk för störning. Det innebär att vi alltid, i möjligaste mån, spelar med markägares tillstånd. Det innebär att vi inte deltar i spel eller spelaktiviteter som kan reflektera negativt på sporten som helhet. 
Medlem som önskar avstå från obehagsframkallande eller kränkande aktiviteter under spel har absolut rätt att avstå. Alla påtryckningsförsök är att betrakta som ett stadgebrott. 

§20 Budget & inköp
Föreningen kan köpa in material och utrustning för att underlätta och maximera upplevelserna vid spel. Dessa inköp skall vara anpassade så att de kan vara till nytta för merparten av medlemmarna.

Årsmötet beslutar om föreningens budget för verksamhetsåret. Styrelsen ska efter bästa förmåga följa den budget som satts upp för året.

§21 Föreningens utrustning
Föreningens utrustning ska förvaras i ett förråd som disponeras av föreningen eller hemma hos styrelsemedlemmar. 

Medlemmar ska kunna låna och använda utrustningen. Detta sker genom att utrustningen i förväg bokas av den som avser använda den. 

Vid utlåning gäller personligt ansvar hos den bokande. I det fall utlånat materiel går sönder kan föreningen kräva ersättning från den medlem som lånade utrustningen inom rimlig tid, dock max 3 månader. Med ersättning avses främst ett identiskt eller likvärdigt föremål. I undantagsfall kan pengar motsvarande föremålets värde mottas som ersättning, 

§22 Spelplatser
I de fall föreningen hyr eller förfogar över spelplatser skall ansvaret för, styret av och underhållet av dessa platser skötas av speciella grupper bildade av föreningsmedlemmar. Deras auktoritet över spelplatserna är absolut och kan endast trumfas av styrelsebeslut.

bottom of page